View the animation 'The Equal-Life Project: Creating a healthier future for all children' with subtitles in English, Nederlands, Deutsch, Español, Italiano, Suomalaine, Svenska and Català below.

English

Equal-Life: creating a healthier future for all children.
Before and after you are born, you feel, hear, eat, drink, see and breathe many things in your environment.
Inside the belly of your mother, the place where you are born, and the home where you grow up.
But it does not stop there.
Think about where you live, is there a lot of green space?
Are there many buildings around you, or many cars passing by?
And how is your social life?
Is your family big or small?
Do you feel cared for?
Do you feel safe?
Do you play with friends outside, or do you spend most of your time online?
Our environment contains things that interact with us and each other all the time.
Altogether, we call these things 'the Exposome'.
Remember the Green Park you like to play in?
This is part of your physical exposome.
And your friends in school?
They are part of your social exposome.
And you know what?
Our body and its functions can have an impact on your life too.
We call that the internal exposome.
The whole exposome influences our development and health, both positively and negatively.
This is what the project 'Equal-Life' is interested in: how the exposome affects the mental health and cognitive development of young people like you.
It is important to study this, because mental health challenges and difficulties in learning can have lifelong effects on young people's quality of life.
Also, the differences in health between people in Europe are growing.
This causes unfair differences in health and opportunities in the future for young people.
Equal life tries to understand how we can use knowledge about the exposome to make environments safer and healthier for them, instead of environments being a danger to young people's development and growth.
When we understand this relationship between the exposition and mental health and cognitive development, we can think of different ways to improve the environments of all children.
What do we need in order to do this?
We need information from children and young people in Europe about how they live, sleep, feel, eat, play and learn.
We also need researchers, cities, schools and health organizations to work together.
Equal-Life already has information for almost 250,000 young people from seven countries.
We will also collect new data in different countries and age groups.
Thanks to projects like Equal-Life, we will know better how to make living environments places where all children and adolescents will have equal opportunities and safeguard their future health.
We aim to create a healthy environment for young people.
Learn more about the project at: equal-life.eu or email us directly at: info@equal-life.eu.

Nederlands

Equal-Life: naar een gezondere toekomst voor alle kinderen.
Voordat en nadat je geboren bent, zijn er veel dingen in je omgeving die je voelt, hoort, eet, drinkt, ziet en inademt.
In de buik van je moeder, de plek waar je wordt geboren en het huis waar je opgroeit.
Maar dat is nog niet alles.
Denk eens aan waar je woont, is er veel natuur in de buurt?
Staan er veel gebouwen of rijden er veel auto’s langs?
Hoe is je sociaal leven?
Kom je uit een grote of kleine familie?
Voel je dat mensen om je geven?
Voel je je veilig?
Speel je buiten met vriendjes of ben je de meeste tijd online?
Er zijn in onze omgeving dingen die voortdurend met ons en met elkaar in wisselwerking staan.
Al die dingen bij elkaar noemen we ‘het exposoom’.
Denk eens aan het park waar je zo graag speelt.
Dat park is een onderdeel van jouw fysieke exposoom.
En je vriendjes op school?
Die maken deel uit van jouw sociale exposoom.
En wist je dat ook je lichaam en zijn functies impact kunnen hebben op je leven?
We spreken dan van het inwendige exposoom.
Het gehele exposoom beïnvloedt onze ontwikkeling en gezondheid, zowel positief als negatief.
Dit is waar we in het project ‘Equal-Life’ onderzoek naar doen: hoe het exposoom invloed uitoefent op de geestelijke gezondheid en cognitieve ontwikkeling van jonge mensen als jij.
Het is belangrijk om daar meer over te weten te komen, omdat jongeren hun leven lang gevolgen kunnen ondervinden van problemen met de geestelijke gezondheid en met leren.
Ook is het zo dat de gezondheidsverschillen tussen mensen in Europa toenemen.
Dit zorgt voor een oneerlijk en ongelijk speelveld voor jongeren als het gaat om hun gezondheid en kansen in de toekomst.
Met Equal-Life proberen we te begrijpen hoe we met behulp van kennis over het exposoom omgevingen kunnen creëren voor jongeren die veiliger en gezonder zijn en geen gevaar meer vormen voor hun ontwikkeling en groei.
Als we het verband tussen het exposoom en de geestelijke gezondheid en cognitieve ontwikkeling begrijpen,kunnen we op zoek gaan naar manieren om de omgevingen voor alle kinderen te verbeteren.
Wat hebben we nodig om dat te bereiken?
We willen van kinderen en jongeren in Europa weten hoe ze leven, slapen, voelen, eten, spelen en leren.
Wat we ook nodig hebben zijn onderzoekers, steden, scholen en gezondheidsorganisaties die samenwerken.
Equal-Life heeft al van bijna 250.000 jonge mensen uit zeven landen deze informatie gekregen.
We zullen ook nieuwe gegevens verzamelen in andere landen en bij andere leeftijdsgroepen.
Dankzij projecten als Equal-Life leren we hoe we leefomgevingen kunnen creëren waarin alle kinderen en jongeren gelijke kansen hebben en een gezonde toekomst tegemoet gaan.
Ons doel is een gezonde omgeving te creëren voor jonge mensen.
Kijk voor meer informatie over het project op: equal-life.eu of stuur een e-mail naar:
info@equal-life.eu.

Deutsch

Equal-Life: eine gesündere Zukunft für alle Kinder schaffen.
Vor und nach der Geburt spüren, hören, essen, trinken, sehen und atmen wir viele Dinge in unserer Umgebung.
Im Bauch unserer Mutter, am Ort, an dem wir geboren werden, und im Haus, in dem wir aufwachsen.
Aber das ist noch längst nicht alles.
Gibt es an deinem Wohnort viel Grün?
Gibt es in deiner Umgebung viele Gebäude oder viele Autos?
Und wie sieht dein Sozialleben aus?
Hast du eine große oder eine kleine Familie?
Fühlst du dich geborgen?
Fühlst du dich sicher?
Spielst du mit Freunden draußen oder verbringst du deine Zeit vorwiegend online?
In unserer Umgebung gibt es viele Dinge, die ständig mit uns und miteinander interagieren.
Die Gesamtheit dieser Dinge nennen wir „das Exposom“.
Erinnerst du dich noch an den grünen Park, in dem du gerne spielst?
Dieser Park ist Teil deines physischen Exposoms.
Und deine Freunde und Freundinnen in der Schule?
Sie sind Teil deines sozialen Exposoms.
Und weißt du was?
Unser Körper und seine Funktionen können dein Leben ebenfalls beeinflussen.
Das bezeichnen wir als „internes Exposom“.
Das gesamte Exposom beeinflusst unsere Entwicklung und Gesundheit sowohl auf positive als auch auf negative Weise.
Das Projekt „Equal-Life“ befasst sich damit, wie das Exposom die geistige Gesundheit und geistige Entwicklung junger Menschen wie dir beeinflusst.
Das ist ein wichtiger Forschungsbereich, da Probleme mit der geistigen Gesundheit und Lernstörungen lebenslange Auswirkungen auf die Lebensqualität junger Menschen haben können.
Außerdem nehmen die gesundheitlichen Unterschiede zwischen den Menschen in Europa zu, was dazu führt, dass sich für junge Menschen ungerechte Benachteiligungen im Hinblick auf Gesundheit und Zukunftschancen ergeben.
Equal-Life will erforschen, wie wir unser Wissen über das Exposom nutzen können, um unsere Umgebung sicherer und gesünder für Kinder zu machen und verhindern zu können, dass die Umgebung die Entwicklung und das Wachstum junger Menschen gefährdet.
Wenn wir diesen Zusammenhang zwischen dem Exposom einerseits und der geistigen Gesundheit sowie der geistigen Entwicklung andererseits verstehen, können wir unterschiedliche Strategien entwickeln, um die Umgebung aller Kinder zu verbessern.
Was müssen wir dafür tun?
Wir benötigen Informationen von Kindern und Jugendlichen aus ganz Europa dazu, wie sie leben und schlafen, was sie fühlen und essen, wie sie spielen und lernen.
Dabei müssen Wissenschaftlerinnen, Städte, Schulen und Gesundheitsorganisationen zusammenarbeiten.
Equal-Life hat bereits Informationen von fast 250.000 jungen Menschen aus sieben Ländern gesammelt.
Wir werden zusätzlich neue Daten aus verschiedenen Ländern und Altersgruppen sammeln.
Dank Projekten wie Equal-Life werden wir in Zukunft besser wissen, wie wir das Lebensumfeld von Kindern und Jugendlichen so umgestalten können, dass alle gleiche Chancen haben und ihre zukünftige Gesundheit gewährleistet ist.
Wir wollen eine gesunde Umgebung für junge Menschen schaffen.
Weitere Informationen zum Projekt findest du auf equal-life.eu oder sende eine E-Mail an info@equal-life.eu.

Español

Equal-Life: un futuro más saludable para todos los niños y niñas.
Antes y después de nacer, sientes, escuchas, comes, bebes, ves y respiras muchas cosas de tu entorno.
Ya sea dentro del vientre de tu madre, en el lugar donde naces o en el hogar donde creces.
Pero las cosas no acaban ahí.
Piensa en el lugar donde vives, ¿hay muchas zonas verdes?
¿Hay muchos edificios a tu alrededor o mucho tráfico?
Por otra parte, piensa en tu vida social: ¿tienes una familia grande o pequeña?
¿Te sientes cuidado o cuidada?
¿Te sientes seguro o segura?
¿Juegas con los amigos al aire libre o te pasas la mayor parte del tiempo en Internet?
Nuestro entorno incluye cosas que interactúan continuamente con nosotros y entre sí.
En conjunto, llamamos a estas cosas «el Exposoma».
¿Te acuerdas del parque donde te gustaba jugar?
Pues bien, forma parte de tu exposoma físico.
¿Y de tus amigos del colegio?
Ellos son una parte de tu exposoma social.
¿Y sabes qué más?
Nuestro cuerpo y sus funciones pueden influir también en tu vida: esto se conoce como el exposoma interno.
La totalidad del exposoma influye sobre nuestro desarrollo y nuestra salud en un sentido tanto positivo como negativo.
Esto es lo que interesa en el proyecto Equal-Life: la forma en la que el exposoma afecta a la salud mental y el desarrollo cognitivo de las personas jóvenes como tú.
Es importante estudiarlo, porque los problemas de salud mental y las dificultades de aprendizaje pueden tener efectos permanentes en la calidad de vida de los jóvenes.
Además, las diferencias de salud entre las personas en Europa son cada vez mayores.
Esto provoca desigualdades injustas de salud y de oportunidades de futuro para la juventud.
Equal-Life intenta comprender cómo podemos usar los conocimientos sobre el exposoma para hacer entornos más seguros y saludables para ellos y evitar que esos entornos se conviertan en un peligro para el desarrollo y el crecimiento de los jóvenes.
Si entendemos esta relación entre el exposoma y la salud mental y el desarrollo cognitivo, podemos idear diferentes formas de mejorar los entornos para todos los niños y niñas.
¿Qué necesitamos para conseguirlo?
Necesitamos información de los niños y los jóvenes de Europa sobre la forma en la que viven, duermen, sienten, comen, juegan y aprenden.
También necesitamos una colaboración entre los investigadores e investigadoras, las ciudades, las escuelas y las organizaciones sanitarias.
Equal-Life ya cuenta con esta información de casi 250.000 jóvenes de siete países.
También vamos a recopilar nuevos datos en otros países y grupos de edad.
Gracias a proyectos como Equal-Life, comprenderemos major la forma de convertir los entornos en lugares donde todos los niños, niñas y adolescentes disfruten de igualdad de oportunidades para proteger así su salud futura.
Nuestro objetivo es crear un entorno saludable para la juventud.
Descubre más información sobre el proyecto en equal-life.eu o envíanos directamente un correo electrónico a info@equal-life.eu.

Italiano

Equal-Life: creare un futuro più sano per tutti i bambini.
Prima e dopo la nascita sentiamo, udiamo, mangiamo, beviamo, vediamo e respiriamo molte cose nel nostro ambiente, la pancia della mamma, il luogo in cui nasciamo e la casa in cui cresciamo.
Ma non finisce qui.
Pensa allo spazio in cui vivi, Ci sono molti spazi verdi?
Ci sono molti edifici nei dintorni, o passano molte auto?
Com'è la vita sociale?
La tua famiglia è numerosa o no?
Qualcuno di interessa a te?
Ti senti sicuro?
Giochi con gli amici all’aperto o trascorri la maggior parte del tempo online?
Il nostro ambiente contiene cose che interagiscono con noi e tra di loro tutto il tempo.
La somma di tutte queste cose è detta exposoma.
Hai presente il parco dove ti piace giocare?
Fa parte del tuo exposoma fisico.
E i tuoi compagni di scuola?
Fanno parte del tuo exposoma sociale.
Sai una cosa?
Anche il nostro corpo e le sue funzioni possono avere un impatto sulla nostra vita: questo è l’exposoma interno.
Tutto l’exposoma influenza il nostro sviluppo e la nostra salute in modo sia positivo, sia negativo.
Il progetto ‘Equal-Life’ si interessa a come l’exposoma influenza la salute mentale e lo sviluppo cognitivo dei giovani come te.
È importante studiarlo, poiché i problemi di salute mentale e le difficoltà di apprendimento possono avere effetti permanenti sulla qualità della vita dei giovani.
Inoltre, possono aumentare le differenze di condizioni di salute fra le persone in Europa.
Questo provoca disuguaglianze ingiuste dal punto di vista della salute e delle opportunità future per i giovani.
Equal-Life tenta di comprendere in che modo si possa utilizzare la conoscenza sull’exposoma per rendere l’ambiente più sano e sicuro, invece di rappresentare un pericolo per lo sviluppo e la crescita dei giovani.
Se comprendiamo la relazione fra l’exposoma da un lato e la salute mentale e lo sviluppo cognitivo dall’altro, possiamo immaginare vari modi di migliorare l’ambiente di tutti i bambini.
Che cosa ci serve per poterlo fare?
Ci servonoinformazioni su come vivono, dormono, sentono, mangiano, giocano e apprendono I bambini e i giovani in Europa.
Ci serve anche la collaborazione di ricercatori, comuni, scuole e organizzazioni sanitarie.
Equal-Life dispone già di queste informazioni per quasi 250.000 giovani di sette Paesi.
Raccoglieremo anche nuovi dati in diversi Paesi e gruppi di età.
Grazie ai progetti come Equal-Life, capiamo meglio come rendere gli ambienti in cui viviamoluoghi dove tutti i bambini e gli adolescenti possano avere pari opportunità e salvaguardare la salute futura.
Il nostro scopo è di creare un ambiente sano per i giovani.
Per ulteriori informazioni sul progetto, visita il sito equal-life.eu o invia un messaggio e-mail direttamente all’indirizzo info@equal-life.eu.

Suomalaine

Equal-Life-hanke haluaa luoda terveemmän tulevaisuuden kaikille lapsille.
Vastaanotat monia asioita ympäristöstäsi jo ennen syntymääsi ja sen jälkeen.
Tunnet, kuulet, syöt, juot, näet ja hengität niitä jo äitisi vatsassa, paikassa jossa synnyt ja kotonasi.
Mutta se ei lopu siihen.
Ajattele paikkaa, jossa asut: onko siellä paljon viheralueita?
Onko siellä paljon rakennuksia, tai kulkeeko sen läpi paljon autoja?
Entä millaista on sosiaalinen elämäsi?
Onko perheesi suuri vai pieni?
Tuntuuko sinusta, että sinusta välitetään?
Tunnetko olosi turvalliseksi?
Leikitkö ystäviesi kanssa ulkona vai vietätkö suurimman osan ajastasi verkossa?
Ympäristömme sisältää asioita, jotka vaikuttavat jatkuvasti sekä meihin että toisiinsa.
Niistä käytetään yhdessä nimeä "eksposomi".
Ajattele vaikka vihreää puistoa, jossa sinusta on kiva leikkiä.
Se on osa fyysistä ympäristöäsi.
Entä ystäväsi koulussa?
He ovat osa sosiaalista ympäristöäsi.
Ja tiedätkö mitä?
Myös oma kehosi ja sen toiminnot voivat vaikuttaa elämääsi: sitä kutsutaan sisäiseksi ympäristöksi.
Ympäristön eri tekijät vaikuttavat yhdessä kehitykseemme ja terveyteemme, positiivisesti tai negatiivisesti.
Juuri siitä Equal-Life-hanke on kiinnostunut: kuinka ympäristösi vaikuttaa kokonaisuutena sinun kaltaistesi nuorten mielenterveyteen ja kognitiiviseen kehitykseen.
Sen tutkiminen on hyvin tärkeää, koska mielenterveyden ongelmilla ja oppimisvaikeuksilla voi olla pysyviä vaikutuksia nuorten elämänlaatuun.
Lisäksi terveyserot Euroopan eri kansojen välillä kasvavat.
Tämä aiheuttaa nuorten välillä epäoikeudenmukaista eriarvoisuutta terveyden ja tulevien mahdollisuuksien alueella.
Equal-Life-hanke pyrkii selvittämään, miten voimme käyttää ympäristön yhteisvaikutuksia koskevaa tietoa ja tehdä nuorten kasvuympäristöstä turvallisemman ja terveemmän, sen sijaan että se muodostaisi vaaran nuorten kasvulle ja kehitykselle.
Kun ymmärrämme, miten ympäristö kokonaisuutena vaikuttaa mielenterveyteen ja kognitiiviseen kehitykseen, voimme etsiä erilaisia tapoja parantaa kaikkien lasten kasvuympäristöä.
Mitä tarvitsemme voidaksemme tehdä sen?
Tarvitsemme Euroopan lapsilta ja nuorilta tietoa heidän elämästään – asumisesta, nukkumisesta, syömisestä, leikkimisestä, oppimisesta ja tunteista.
Lisäksi on tärkeää, että tutkijat, kaupungit, koulut ja terveysjärjestöt tekevät yhteistyötä.
Equal-Life-hanke on saanut tällaista tietoa jo lähes 250 000 nuorelta seitsemästä Euroopan maasta.
Aiomme myös kerätä uutta tietoa eri maista ja eri ikäryhmiltä.
Equal-Life-hankkeen kaltaisten projektien ansiosta tiedämme paremmin, miten kasvuympäristöstä voidaan tehdä sellainen, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on samat mahdollisuudet, ja pystymme suojaamaan heidän tulevaa terveyttään.
Tavoitteenamme on luoda nuorille terveellinen kasvuympäristö.
Lue lisää hankkeestamme sivustolla equal-life.eu tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen info@equal-life.eu.

Svenska

Equal-Life: vi skapar en mer hälsosam framtid för alla barn.
Innan och efter du föds så känner, hör, äter, dricker, ser, inandas och känner du många saker i din omgivning.
Inuti din mammas mage, på platsen där du föddes, och i hemmet där du växer upp.
Men det upphör inte där.
Tänk på platsen där du bor, finns det gott om grönområden?
Finns det många byggnader runtomkring, eller många bilar som passerar?
Och hur är ditt sociala liv?
Har du en stor eller liten familj?
Känner du dig omhändertagen?
Känner du dig trygg?
Leker du med kompisar utomhus, eller ägnar du större delen av din tid på nätet?
Vår miljö innehåller saker som hela tiden interagerar med oss och med varandra.
Allt detta kallas sammantaget för ”exposom”.
Du vet den gröna parken du gillar att leka i?
Den är en del av ditt fysiska exposom.
Och dina kompisar i skolan?
De är en del av ditt sociala exposom.
Och vet du vad?
Din kropp och dess funktioner kan också påverka ditt liv.
Detta kallar vi internt exposom.
Hela exposomet inverkar på vår utveckling och hälsa, både positivt och negativt.
Detta är vad vi intresserar oss för i projektet Equal-Life: hur exposomet påverkar den psykiska hälsan och den kognitiva utvecklingen hos unga människor som du.
Det är viktigt att studera detta eftersom psykisk ohälsa och inlärningssvårigheter kan få livslånga konsekvenser för unga människors livskvalitet.
Dessutom ökar de hälsorelaterade skillnaderna mellan människor i Europa.
Detta skapar en orättvis ojämlikhet när det gäller unga människors hälsa och framtidsutsikter.
Inom Equal-Life försöker vi förstå hur vi kan utnyttja kunskapen om exposomet för att göra miljöer säkrare och mer hälsosamma för dem istället för att miljöerna ska utgöra en fara för unga människors utveckling och tillväxt.
När vi förstår förhållandet mellan exposom och psykisk hälsa och kognitiv utveckling kan vi utarbeta olika sätt att förbättra miljöerna för alla barn.
Vad behöver vi för att kunna göra detta?
Vi behöver information från barn och unga i Europa om hur de lever, sover, känner sig, äter, leker och lär sig saker.
Vi efterlyser även ett samarbete mellan forskare, städer, skolor, och hälsoorganisationer.
Equal-Life har redan denna information för närmare 250 000 unga människor från sju länder.
Vi vill även samla in nya data i olika länder och olika åldersgrupper.
Tack vare projekt som Equal-Life kommer vi att bättre förstå hur vi kan göra livsmiljöer till platser där alla barn och unga vuxna har lika möjligheter och där vi kan trygga deras hälsa i framtiden.
Vi strävar efter att skapa en hälsosam miljö för unga människor.
Läs mer om projektet på: equal-life.eu eller e-posta oss direkt på: info@equal-life.eu.

Català

Equal-Life: un futur més saludable per a tots els nens i nenes.
Abans i després de néixer, sents, escoltes, menges, beus, veus i respires moltes coses del teu entorn.
Ja sigui dins del ventre de la teva mare, al lloc on neixes o a la llar on creixes.
Però les coses no s'acaben aquí.
Pensa a quin lloc vius: hi ha moltes zones verdes?
Hi ha molts edificis al teu voltant o molt de trànsit?
D'altra banda, pensa en la teva vida social: tens una família gran o petita?
Et sents cuidat o cuidada?
Et sents segur o segura?
Jugues amb els amics a l'aire lliure o et passes la major part del temps a Internet?
El nostre entorn inclou coses que interactuen contínuament amb nosaltres i entre elles.
En conjunt, anomenem aquestes coses «l'Exposoma».
Et recordes del parc on t'agradava jugar?
Doncs bé, forma part del teu exposoma físic.
I dels teus amics de l'escola? Són una part del teu exposoma social.
I saps què més?
El nostre cos i les seves funcions poden influir també a la teva vida: això es coneix com l'exposoma intern.
La totalitat de l'exposoma influeix sobre el nostre desenvolupament i la nostra salut en un sentit positiu i negatiu.
Això és el que interessa en el projecte Equal-Life: la manera com l'exposoma afecta la salut mental i el desenvolupament cognitiu de les persones joves com tu.
És important estudiar-ho perquè els problemes de salut mental i les dificultats d'aprenentatge poden tenir efectes permanents en la qualitat de vida dels joves.
A més, les diferències de salut entre les persones a Europa són cada vegada més grans.
Això provoca desigualtats injustes de salut i d’oportunitats de futur per a la joventut.
Equal-Life intenta comprendre com podem fer servir els coneixements sobre l'exposoma per fer entorns més segurs i saludables per a ells i evitar que aquests entorns es converteixin en un perill per al desenvolupament i el creixement dels joves.
Si entenem aquesta relació entre l'exposoma i la salut mental i el desenvolupament cognitiu, podem idear diferents maneres de millorar els entorns per a tots els nens i nenes.
Què necessitem per aconseguir-ho? Necessitem informació dels nens i joves d'Europa sobre la manera com viuen, dormen, senten, mengen, juguen i aprenen.
També necessitem una col·laboració entre els investigadors i investigadores, les ciutats, les escoles i les organitzacions sanitàries.
Equal-Life ja compta amb aquesta informació de gairebé 250.000 joves de set països.
També recopilarem noves dades en altres països i grups d'edat.
Gràcies a projectes com Equal-Life, comprendrem millor la manera de convertir els entorns en llocs on tots els nens, nenes i adolescents gaudeixin d'igualtat d'oportunitats per a protegir així la salut futura.
El nostre objectiu és crear un entorn saludable per a la joventut.
Descobreix més informació sobre el projecte a equal-life.eu o envia'ns directament un correu electrònic a info@equal-life.eu.